Intensive 10l

Speciální alkalický prostředek - koncentrát

Celý popis

Cena od 1 870 Kč

Nezávazná poptávka

Kompletní specifikace

Speciální alkalický prostředek - koncentrát
Tekutý, silně alkalický, mírně pěnivý čisticí prostředek určený na odstraňování olejů, mastnot, sazí a nánosů
minerálních nečistot ze všech povrchů, odolávajících alkáliím.
Účinný proti: Tuhým mazivům, olejům, sazím, nánosům minerálů.


Oblasti použití:
Dílny: Pro použití na tvrdých podlahových plochách pro odstranění maziv.
Opravy motorů a chassis: Pro odstraňování mastnoty před a nebo po opravách.
Průmyslová výroba: Odstraňování olejů a tuhých maziv před lakováním
Restaurace-drive in: Pro odstraňování odkapu oleje z motorů na parkovištích.


Výhody produktu:
Ekonomicky efektivní díky specifickému složení, určenému pro použití ve vysokotlakých strojích a mycích auto
 matech
Snížený negativní účinek na myté materiály díky vybraným inhibitorům koroze a blokátorům kalcifikace. Díky
 tomu jsou minimalizovány náklady na údržbu vybavení.
Enviromentálně přívětivý díky vysoké míře odbouratelnosti a mírnému pH.


Aplikace:
   Vysokotlaké stroje: Je možno nalít přímo do zásobníku na stroji, nebo příslušenství pro aplikaci čisticích
prostředků a nanášet při koncentraci 1-5%.
   Podlahové stroje: Pro běžnou údržbu nařeďte na 1:20 (5%) až 1:10 (10%). Pro velmi náročné úkoly řeďte
na koncentraci 1:10 (10%) až 1:3 (33%).
   Před-stříkání: Nařeďte na 1:10 (10%) až 1:1 (100%) v závislosti na míře znečištění.
Pro lakované povrchy je maximální koncentrace ~1%.
Kompatibilita s automobilovými laky testována: Institute for Paint Testing (Giesen, Německo).
Použitelné v potravinářském průmyslu (laboratoř Dr. Boehm, Mnichov, Německo)


Parametry přípravku:
pH 10 (1% roztok)
Objednací čísla: 10 l - obj.č 105301644, 25 l - obj.č 105301645, 4x2,5 l - obj.č. 107301646,
220 kg - obj.č. 105301643
Poznámky:
UN číslo: bez klasifikace, Třída balení: bez klasifikace

 

Bezpečnostní list ke stažení ZDE 

 


Prvky označení     - Výstražný symbol nebezpečnosti

Image result for výstražný symbol nebezpečnosti ke stažení

Signální slovo Nebezpečí

Nebezpečné látky

ethylendiamintetraacetát tetrasodný alkoholy C13-C15 poly (1-6) etoxylované mastný alkohol alkoxylovaný

Standardní věty o nebezpečnosti

H318                                 Způsobuje vážné poškození očí

Pokyny pro bezpečné zacházení

P280                                 Používejte ochranné brýle.

P305+P351+P338             PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310                                 Okamžitě volejte lékaře.

Další nebezpečnost

Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění.